ஜெனரல்
-
data-chart
2021 ஆம் ஆண்டின் வரவு செலவுத் திட்டம் தொடர்பான பொது அறிக்கை: அரச செலவினங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகளும் வரிக் கொள்கைகளும் அரச கொள்கைகளுக்கு இணங்க காணப்படுகின்றதா என்னும் விடயம் குறித்தான மதிப்பீடு

இது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கையின் மத்திய அரசாங்க வரவு செலவுத் திட்டம் பற்றிய இரண்டு அறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியான இரண்டாவது அறிக்கையாகும். செலவின ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் வரிவிதிப்புக் கொள்கைகள் அரசாங்கத்தின் கொள்கைக்கு ஏற்ப உள்ளதா என்பதை இந்த அறிக்கை மதிப்பீடு செய்கிறது.

அவ்வாறு செய்யும்போது, அறிக்கையானது அரசாங்கத்தின் முக்கிய கொள்கை முன்னுரிமைகள் (i) சுகாதாரம், (ii) பாதுகாப்பு, (iii) உள்கட்டமைப்பு, (iv) வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் (v) சுற்றுச்சூழல் (vi) கல்வி, ( vii) விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் மீன்வளம், மற்றும் (viii) சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் பாதுகாப்பு. கூடுதலாக, அறிக்கையானது தகவல் தரநிலைகள் மற்றும் வரவு செலவுத் திட்டத்தின் சரியான விழிப்புக்கவனம் விடாமுயற்சி ஆகியவற்றில் உள்ள சிக்கல்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

வெளியீட்டை தரவிறக்கம் செய்ய

2021-05-17
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்