ஜெனரல்
-
எங்களை பற்றி

PublicFinance.lk என்பது இலங்கையில் பொது நிதி தொடர்பான தகவல்களுக்கான ஒரு தளமாகும். இலங்கையின் பொது நிதி குறித்த பகுப்பாய்வுகளையும் விரிவான பார்வைகளையும் வழங்குவதன் மூலம் பொது நிதி பற்றிய தகவல் மற்றும் அது தொடர்பான புரிதலில் உள்ள இடைவெளியைக் குறைக்க இந்த தளம் முனைகிறது.

பொருளாதாரம், அரசியல், சட்டம் மற்றும் ஊடகம் ஆகிய துறைகளில் ஆசியாவிற்கான மூலோபாய பகுப்பாய்வை வழங்கும் ஒரு சுயாதீன சிந்தனைக் குழுவான வெரிட்டே ரிசர்ச் இனால் PublicFinance.lk இயக்கப்படுகிறது.

வெரிட்டே ரிசர்ச் பல இணைய அடிப்படையிலான தளங்களை இயக்குகிறது.

PublicFinance.lk is a platform for public finance related information in Sri Lanka. This platform intends to bridge the gap in information and understanding of public finance by providing insights and analysis on Sri Lanka’s public finance.

PublicFinance.lk is run by Verité Research, an independent think tank that provides strategic analysis for Asia in the areas of economics, politics, law, and media.

Verité Research runs several other web-based platforms.


 

Disclaimer

The information contained on this platform has been compiled from government records, official publications, public records and information received by filing the Right to Information requests. The information contained on this platform does not express the personal views and opinions of Verité Research or its members. Verité Research shall not be liable in any manner whatsoever for any loss or damage, including any alleged loss or damage to reputation that may be perceived to be incurred as a result of the information contained on the platform. 

While every attempt has been made to ensure that the information contained on this platform has been obtained from reliable sources, Verité Research and the team members of publicfinance.lk are not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. Users are not authorised to commercially exploit any of the content on this platform without prior written consent of Verité Research. Also, publicfinance.lk is not liable for any subsequent use of the material, whether such use is with or without the previous consent of Verité Research. 

Publicfinance.lk does not support, endorse, represent, and is not affiliated with any political party and/or politically motivated organisation. Analysis indicators used are merely a statistical inference of the performance. 

The information contained on this platform is being provided free of charge in the interest of building awareness. There is no agreement or understanding between Verité Research or the team members of publicfinance.lk and any user to provide the information contained on this platform. 

This platform contains independent analysis pieces commissioned by publicfinance.lk to indicate and reflect on the trends exhibited in the data. The reproduction of such analysis pieces in whole or in part must provide credit to Verité Research as the original publisher and should not involve any distortion or alteration of content that is not authorised by Verité Research in writing. 

Verité Research and publicfinance.lk do not warrant that the information and/or analysis published on the platform entail fitness for any particular purpose. 

பிற தயாரிப்புகள் மற்றும் தளங்கள்