රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Summary of the Budget 2023

Sri Lanka Budget 2023 anticipates higher revenue, expenditure and a 6.6% reduction in the budget deficit.

2022-11-15
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න