රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
අප සිටින ස්ථානය

වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය,
අංක 5A පොලිස් උද්‍යාන පෙදෙස, 
කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව.

+94 (0)11-2055544
+94 (0)11-2055544
අප හා සම්බන්ධ වීමට පහත විස්තර පුරවන්න