2020 දී රජයේ ප්‍රාග්ධන වියදම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 5.3% දක්වා වැඩි විය

2020 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ප්‍රාග්ධන වියදම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් ‍ප්‍රතිශතයක් ලෙස  5.3% දක්වා වැඩි විය.
පසුගිය වසර පහ තුළ (2015-2019) සාමාන්‍ය ප්‍රාග්ධන වියදම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 4.7% කි. 

වැඩිදුර විදසුන්
බජට් ප්‍රොමිසස්

“බජට්  ප්රෝමිසස්” යනු පුරෝගාමී අන්තර්ජාල වේදිකාවක් වන අතර එය වාර්ෂික අයවැයෙන් රජය විසින් ලබා දෙන පොරොන්දු ඉටුකිරීමේ කාර්ය සාධනය නිරීක්ෂණය කරයි. මෙම වේදිකාව රජයේ අයවැය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දෘශ්‍යතාව වැඩි දියුණු කරන අතර රජය මහජනතාවට වඩාත් වගකිව යුතු තත්ත්වයට පත් කිරිමට දායක වේ

ගවේෂණය කරන්න
දත්ත

මෙම දත්ත කට්ටල මඟින්  රජයේ  ණය, වියදම්, ආදායම සහ මූල්‍යකරණය ඇතුළු ප්‍රධාන රාජ්‍ය මූල්‍ය ගැටළු පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන සපයයි. එක්සෙල් ඇතුළු විවිධ ආකෘති වලින් දත්ත බාගත කර ගත හැකිය.

වාර්තා

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍යයකරණයට අදාළ වඩාත් වැදගත් යාවත්කාලීන නිල වාර්තා. විසර්ජන පනත්, රාජ්‍ය ගිණුම්, රාජ්‍ය මූල්‍ය සමාලෝචන සහ ක්‍රියාකාරී සැලසුම් මේවාට ඇතුළත් ය. 

පනත් සහ ගැසට් පත්‍ර

රාජ්‍ය මූල්‍ය හා සම්බන්ධ නීති, රෙගුලාසි සහ චක්‍රලේඛවල පුළුල් එකතුවක්.

විදසුන්

වෙරිටේ විදසුන් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය හා සම්බන්ධ වඩාත් සුවිශේෂී කරුණු පිළිබඳ විශ්ලේෂණයන් සහ තොරතුරු සපයයි.

;
වෙනත් නිෂ්පාදන සහ වේදිකා