ஜெனரல்
-
data-chart
இலங்கையின் 2023ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியாண்டு இலக்குகள்

இலங்கை வரவு செலவுத் திட்டம் 2023: 2023 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கணிப்புகளின்படி, அரசாங்க வருமானம் 2023 இல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 11.3% ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

2022-11-15
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்