රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Sri Lanka's Fiscal for Targets for 2023

Sri Lanka Budget 2023: Government revenue is expected to be 11.3% of GDP in 2023, according to projections in the Budget 2023.

2022-11-15
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න