රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
2023 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ඉලක්ක
ශ්‍රී ලංකා අයවැය 2023: 2023 අයවැය ප්‍රක්ෂේපනවලට අනුව,2023 දී ආදායම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 11.3%ක් වනු ඇතැයි අයවැයේ ඇස්තමේන්තු අපේක්ෂා කරයි.
2022-11-15
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න