රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ශ්‍රී ලංකා රජය සිය අර්බුද ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කෙතරම් දුරට කැපවී සිටියා ද?

විමසුමට ලක්කර ඇති යෝජනා 15 සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු, වගකිව යුතු ආයතන මොනවාද සහ වෙනත් ආනාවරණයන් දැනගැනීමට (සබැදිය) පිවිසෙන්න : 2022 වසරේ අර්බුදයට ප්‍රතිචාර ලෙස සම්පාදිත ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා රජයේ කැපවීම ඇගයීම

 

 

 

 

 

 

 

2023-03-17
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න