ஜெனரல்
-
data-chart
வரி வகை வாரியாக பகுக்கப்பட்ட அரசிறை (உண்மையான)
வருவாய் குறியீடு விபரம் Actual Actual
0 வரி வருமானம் 1005894786000 987925336000 1282120.578 1463688.861 1670178.219 1712317.538 1734925.039
1 10.01 வெளிநாட்டு வர்த்தக வரி 227906222000 233808033000 263428.227 364268.155 371336.12 341710.1013 333381.553
2 10.01.01.00 இறக்குமதி தீர்வை 74668083000 77726309000 108115.913 156487.112 136501.263 96990.57561 98427.38
3 10.01.02.00 ஏற்றுமதி தீர்வை 21664000 24080000 33.38 31.254 30211 39.6876 170.443
4 10.01.03.00 இறக்குமதி ஏற்றுமதி உரிமை க் கட்டணங்கள் 458372000 751446000 1089.116 1370.455 1487.762 1554.4823 1542.975
5 10.01.04.00 துறைமுகம், விமான நிலைய அபிவிருத்தி சேகரிப்பு 61505872000 68646233000 56733.27 88822.937 102360.159 113949.8696 112174.18
6 10.01.05.00 செஸ் (CESS)சேகரிப்பு 36091202000 38707054000 45180.682 61730.397 59554.404 53368.9778 50702.708
7 10.01.05.01 இறக்குமதி செஸ்(CESS) சேகரிப்பு 33004053000 35622377000 42467.402 59058.386 56574.263 50777.2634 48.403
8 10.01.05.02 ஏற்றுமதி செஸ் (CESS)\சேகரிப்பு 3087149000 3084677000 2713.28 2672.011 2980.142 2591.7144 2299.678
9 10.01.07.00 பிராந்திய உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி சேகரிப்பு 1347000 0 0.287 0.876 0 0 0
10 10.01.08.00 விசேட சரக்கு சேகரிப்பு 46704765000 47952911000 52275.579 55825.123 71402.321 75806.5084 70363.866
11 10.01.99.00 மற்றவை 0 - 0 0 0
12 10.02 உள்நாட்டு பொருட்க்கள் சேவைகள் மீதான வரி 566873769000 556002742000 749179.508 831838257 1024280.53446 1060158.1217 973843.969
13 10.02.01.00 பெறுமதி சேர் வரி 250523000000 237915433000 214236.985 283451.514 443739.475 461650.6249 443877.132
14 10.02.01.01 நிதி சேவைகள் 21203506000 24436887000 27896.349 36096.747 50052.946 55838.2958 49821.404
15 10.02.01.02 வேறு சேவைகள் 59283753000 65756162000 73719.682 96605.623 149447.262 146501.0484 138896.038
16 10.02.01.03 உற்பத்தி 43718740000 45441699000 28894.521 35412.908 75846.312 80147.8577 85245.594
17 10.02.01.04 இறக்குமதி 126317000000 102280685000 83726.433 115336.236 168392.955 179163.423 169914.096
18 10.02.02.00 பொருட்க்கள் சேவைகள் மீதான வரி 15977000 3460000 0.882 1.586 0.116 0.002 17.037
19 10.02.02.01 சேவைகள் 10655000 2306000 0.617 1.201 0.039 0.001333 11.358
20 10.02.02.02 உற்பத்தி 5322000 1154000 0.264 0.384 0.077 0.000667 5.679
21 10.02.02.03 இறக்குமதி 0 0.001 0 0 0
22 10.02.03.00 தேசிய பாதுகாப்பு சேகரிப்பு 2150000 13772000 11.633 8.091 15.947 40.9864 9.046
23 10.02.03.01 சேவைகள் 2150000 13772000 11.633 8.091 15.947 40.9864 3.509
24 10.02.03.02 உற்பத்தி 0 - 0 0 5.537
25 10.02.03.03 இறக்குமதி 0 0 0
26 10.02.04.00 காலால் தீர்வை (கட்டளை ) 66008327000 69087999000 105263.549 120238.068 113214.009 113890.3322 115384.202
27 10.02.04.01 மதுபானம் 66008327000 69087999000 105263.549 120238.068 113214.009 113890.3322 115384.202
28 10.02.05.00 காலால் தீர்வை (சிறப்பு ஏற்பாடு ) 184658987000 165470988000 352298.413 334673.621 356239.838 370351.175 284093.715
29 10.02.05.01 சிகரெட் 58534246000 57204263000 79980.672 88751.726 85956.031 92198.105 87367.37
30 10.02.05.02 மதுபானம் 77000 12123000 1.25 469.564 53.2747 58.762
31 10.02.05.03 பெற்றோலிய உற்பத்தி 27130555000 28732329000 45091.921 55719.126 73983.162 66318.2964 61740.303
32 10.02.05.04 மோட்டார் வாகனம் 96478000000 76435131000 223413.689 186499.205 189739.774 204080.79938 130377.882
33 10.02.05.99 மற்றவை 2516110000 3087142000 3812.13 3703.564 6091.307 7700.6988 4549.397098
34 10.02.06.00 புகையிலை வரி 33043000 35607000000 34.049 39.819 45.75 45.367 32.802
35 10.02.07.00 முத்திரை வரி 0 0 0
36 10.02.08.00 கடன் வரி -83000 0 0
37 10.02.09.00 விற்பனை வரி 218080000 472185000 15.771 16.639 20.754 88.934025 29.627
38 10.02.10.00 சமூக பொறுப்பு சேகரிப்பு 32399000 86066000 21.356 8.999 1.906 0 1.712
39 10.02.11.00 தொலை தொடர்பு சேகரிப்பு 24445220000 31351492000 33358.098 35975.782 33398.732 28326.2485 1826.1199
40 10.02.12.00 தேசிய கட்டிட வரி 40936671000 44583122000 43938.772 57424.138 69035.199 71357.3842 70672.429
41 10.02.12.01 சேவைகள் 13698078000 17600154000 21243.984 29120.398 38821.336 40012.9584 39756.506
42 10.02.12.02 உற்பத்தி 11544642000 10893868000 6800.015 9908.498 10894.31 11179.4749 12689.086
43 10.02.12.03 இறக்குமதி 15693951000 16089100000 15894.773 18395.242 19319.553 20164.951 18226.838
44 10.02.13.00 தொலைக் காட்சி நாடக ,திரைப்பட வர்த்தக சேகரிப்பு 0 0 0 584.709 1068.3014 6150.002
45 10.02.14.00 அலைபேசி கோபுர சேகரிப்பு 0 0 0 0 0 1045.25
46 10.02.15.00 குறும் தகவல் விளம்பர சேகரிப்பு 0 0 0 0 0 361.543
47 10.03 உரிம வரி மற்றும் மற்றயவை 5449163000 4819906000 4286.65724 4281.37364 4602.651 4728.1965 5320.168
48 10.03.01.00 ஆடம்பர மோட்டார் வாகன வரி 1145754000 1114854000 1306.503 1400.414 1286.942 1036.0727 1859.524
49 10.03.02.00 பரிமாற்ற வரி 78555000000 0 0 0
50 10.03.03.00 பந்தயமும் விளையாட்டும் சேகரிப்பு 591870000000 815175000 831.923 1884.499 1929.035 2469.5786 2435.982
51 10.03.04.00 பங்கு பரிவர்த்தனை சேகரிப்பு 1197409000000 2048049000 1394.917 7376.6 1333.905 1196.3466 1023.444
52 10.03.05.00 கட்டுமான தொழில் துறையின் உத்தரவாத நிதி சேகரிப்பு 750907000000 841829000 753.315 258.802 52.769 26.1985 1.22
53 10.03.07.00 மற்றய உரிமங்கள் 1583875000000 1565656000 1561.721 4394.617 3354.571 8574.446 34112.812
54 10.03.07.01 மருந்துகள்,உபகரணம்கள்,வாசனை திரவியம்கள் மற்றும் மருந்தக பதிவு கட்டணம்கள் 171813000000 168723000 93.509 0 0 0
55 10.03.07.02 பதிவுக் கட்டணம் தொடர்புடைய திணைக்களம் - பொது பதிவாளர் 1135204000000 1106416000 1129.027 1240.388 1282.402 1401.9611 1689.707
56 10.03.07.03 தனியார் மர போக்குவரத்து 56744000000 50101000 87.652 111.567 102.477 104.7948 108.937
57 10.03.07.04 மோட்டார் வாகன விற்பனை வரி 55615000000 51936000 63.563 64.542 69.412 93.2155 83.926
58 10.03.07.05 11872000000 12882000 12.998 13.728 28.72 21.2009 22.78
59 10.03.07.06 மீன்கள் மற்றும் நீர் வாழ் வளங்களின் உரிம கட்டணங்கள் தொடர்புடைய திணைக்களம் 10838000000 15083000 22.781 22.804 24.841 32.4975 58.348
60 10.03.07.07 ஐந்து நட்ச்சத்திர விருந்தினர் விடுதிகளின் அறை சேகரிப்பு 0 0 0 0 0
61 10.03.07.08 கம்பெனி பதிவு சேகரிப்பு 0 0 1162.76 0.89 0 1.293
62 10.03.07.09 வாகன மாசு சேகரிப்பு 0 0 0 0 0
63 10.03.07.10 வாகன உரிமை சேகரிப்பு 0 0 1579.134 1650.961 2191.6854 1498.602
64 10.03.07.11 வாகன மதிப்பீட்டு சேகரிப்பு 0 0 0 0 0 0
65 10.03.07.99 மற்றவை 141789000000 160515000 152.191 199.695 194.868 227.924 192.434
66 10.03.08.00 உயர் நீதிமன்ற நொத்தாரிசு பதிவாளரினால் சான்றிதழின் கீழ் வருடம் தோறும் வழங்கப்படும் கட்டணம் 4051000000 17585000 14.439 15.952 15.4 19.441 6.826
67 10.03.09.00 வெளிநாட்டவருக்கு நிலம் குத்தகைக்கு விடுவதன் மூலம் பெறப்படும் வரி 96741000000 579472000 1066.638 22.666 7.382 0
68 10.03.10.00 குடியகல்வு வரி 0 0 11.055 4.097 16.682442 5.008
69 10.04 வருமானம் ,இலாப வரி 205665632000 198114559000 262583.388 258856.786 274561.565 310449.3149 427699.518
70 10.04.01.00 பெரும் நிறுவனம் 94053497550 92028323000 155870.961 144133.759 132871.564 159133.1868 260486.475
71 10.04.01.01 வருமான வரி 84090577000 81643762000 139395.473 121836.21 107613.439 127000.5628 225827.921
72 10.04.01.02 பங்குலாப வரி 9767479000 10365556000 12339.851 15901.812 17073.747 21470.3171 23340.068
73 10.04.01.03 பணம் அனுப்பும் வரி 195441368 19005000 4135.637 6395.736 8184.378 10662.3069 11318.486
74 10.04.01.04 கூடுதல் வரி 0 0 0 0 0 0 0
75 10.04.02.00 பெரும் நிறுவனம் அல்லாதது 27082502000 30315118000 37659.914 38359.01 43636.43 51819.7128 60958.676
76 10.04.02.01 PAYE 18558406000 22296672000 26205.528 28169.489 32920.266 41384.7104 49444.747
77 10.04.02.99 மற்றவை 8524096000 8018446000 11454.387 10189.52 10716.164 10435.0024 11513.929
78 10.04.03.00 நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வரிகள் 77934031000 69616609000 62904.065 55905.842 53333.813 46413.7575 50350.53
79 10.04.03.01 வட்டி 77679122000 69402271000 62411.593 47839.316 51350.859 35991.2938 30435.047
80 10.04.03.99 கட்டணம் மற்றும் மற்றயவை 254909000 214338000 492.472 8066.526 1982.953 10422.4637 19915.483
81 10.04.04.00 மூலதன ஆதாய வரி 6595601000 6154509000 6148.448 20458.175 44719.758 52978.5095 55301.397
82 பொருளாதார சேவைகள் கட்டணம் 158852977000 172202836000 125183.56 254093.042 236078.244 356585.272 196527.766
83 20.01 வருமானம் நிறுவன திணைக்களம்களிருந்து 11622768000 12625151000 13223.794 13215.97 13749.836 15403.037 16475.378
84 20.01.01.00 புகையிரதம் 5424899000 5909312000 6412.931 6521.807 6489.632 7412.5158 7901.326
85 20.01.02.00 தபால் 5907433000 6557509000 6710.879 6578.134 6996.941 7709.5794 8396.064
86 20.01.03.00 களஞ்சிய சாலை முற்பண கணக்கு (வெடிக்கும் பொருட்கள் ) 290436000 158330000 49.997 65 200 220.272 110
87 20.01.04.00 சிறைச்சாலை தொழில் துறையும் விவசாயமும் முற்பண கணக்கு 0 49.988 51.029 63.263 60.6695 67.988
88 20.02 அரசாங்க சொத்துக்களின் உள் வருகை 47163533000 60460377000000 37119.502 123966.696 65843.103 55559.082318 46404.148
89 20.02.01.00 வாடகை 2331020000 5668696000 2823.375 10980.204 4449.84 5590.6779 4727.462
90 20.02.01.01 அரசாங்க கட்டிடங்களினதும் வீட்டினதும் வாடகை 620890000 641730000 727.334 789.821 912.604 963.8188 1069.071
91 20.02.01.02 தனியுரிமை காடுகள் வாடகை 903957000 739444000 1318.519 217.0577 1850.664 1906.6102 1837.115
92 20.02.01.03 நில வாடகை மற்றும் மற்றவை 49504000 44477000 36.97 64.198 70.132 55.324037 0
93 20.02.01.04 பிராந்திய தோட் ட பயிர் கம்பனிகளின் குத்தகை பணம் 694530000 733091000 645.465 76.733 1257.691 873.39009 754.244
94 20.02.01.05 அரசாங்க நிலம் கட்டிடம்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேசிய வாடகை வருமானம் 0 0 0 0.275 0 0
95 20.02.01.99 ஏனைய வாடகை 62139000 3509954000 95.089 7188.279 358.748 1791.534711 956.287
96 20.02.02.00 வட்டி 9663977000 7978068000 4498.366 4826.406 7395.38 8140.414746 13819.218
97 20.02.02.01 கடன் 8178889000 6757894000 3544.814 3954.099 4648.586 6212.829 6700.061
98 இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை 1368086000 1113266000 954.516 1101.693 1201.421 1432.493 1879.541
99 தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி 419525000 311543000 222.635 238.292 332.854 510.28 434.769
100 இலங்கை அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனம் 1554987000 1244458000 972.78 1086.059 1270.433 1309.364 1235.841
101 தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபை 2317038000 1854536000 0 0 0 0
102 ஏனையவை 2519252000 2234390000 1394.884 1528.055 1843.878 2960.692 3149.91
103 20.02.02.99 ஏனையவை 1485088000 1220174000 953.552 872.308 2746.793 1927.5855 7119.157
104 20.02.03.00 இலாபம் 30400250000 42136523000 26118.626 92338.235 50447.214 37320 22833.341
105 வங்கி 15040000000 16010000000 10897.745 38123.745 20890.241 8200 4368.872
106 தொலை தொடர்பு ஒழுங்கு படுத்தும் ஆணைக்குழு 10100000000 10500000000 10000 28000 22800 21850 8950
107 தேசிய காப்புறுதி அறக்கட்டளை 3200000000 4000000000 3000 2500 2100 2750 3267.97
108 ஏனையவை 2060250000 11626523000 2220.881 23714.49 4656.973 4430 6246.499
109 20.02.04.00 பங்கு இலாபம் 4768286000 4677090000 3679.136 15821.851 3550.67 4597.9897 5024.127
110 இலங்கை தொலை தொடர்பு 760000000 759395000 795.131 795.131 795.131 795 947.01
111 வங்கி 768000000 764918000 764.393 760.765 724.855 851 723.635
112 ஏனையவை 3240286000 3152777000 2119.611 14265.955 2030.684 2951.99 3353.482
113 20.02.05.00 பொது நிறுவனங்களிலிருந்து மேலதிக நிதி பரிமாற்றம் 0 0 0 0 0 0
114 20.03 விற்பனை கட்டணம்கள் 40150503000 38333712000 44632.646 72606.428 70227.033 108340.5264 77265.611
115 20.03.01.00 திணைக்கள விற்பனை 108144000 98745000 143.19 139.079 120.682 162.2902 116.698
116 20.03.02.00 நிர்வாக கட்டணம்கள் 26337635000 25056309000 32283.325 51521.587 50032.912 60535.9468 57817.721
117 20.03.02.01 கணக்காய்வு கட்டணம் 97982000 100470000 109.336 169.006 144.596 165.03 276.697
118 20.03.02.02 விமான வழிப்பாதைகட்டணம் 0 - 0.0025 0.001 0 0 0
119 20.03.02.03 தனி நபர் பதிவு சட்டம் கட்டளை இலக்கம் 32 -1968ம் ஆண்டு கட்டணம் 90430000 102462000 172.101 235.396 289.795 422.2428 660.046
120 20.03.02.04 திணைக்களத்தின் கணக்கு எடுப்பு கட்டணம் 132827000 156469000 308.091 465.023 437.066 433.0557 432.272
121 20.03.02.05 அரசாங்க அச்சகத்தின் சேவை கட்டணம் 469540000 464136000 690.332 519.473 611.678 865.9105 1117.942
122 20.03.02.06 தாவர ,விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கட்டணம் 17250000 17029000 22.449 25.398 22.971 24.6149 251.667
123 20.03.02.07 கடவுச் சீட்டு ,விசா ,இரட்டை குடியுரிமை கட்டணம் 7529358000 8150850000 10107.772 15604.07 15298.923 17258.4072 14054.13
124 20.03.02.08 பயணிகள் ஏறுமிட சேகரிப்பு 2783783000 3605498000 3963.23 6809.667 15445.504 19964.3337 22125.349
125 20.03.02.09 மதிப்பீடு திணைக்களத்தின் கட்டணம் 59347000 110030000 53.047 132.086 164.1 142.9021 121.436
126 20.03.02.10 கம்பெனிகளின் பதிவுக்காரர் கட்டணம் 68506000 70763000 85.387 83.316 100.74 113.665 11.643
127 20.03.02.11 கூட்டுத்தாபனங்களினதும் ,சட்டரீதியான நிறுவனங்களினதும் சட்டகட்டணம் 33166000 36074000 32.595 38.52 63.07 64.6107 110.711
128 20.03.02.12 பொது ஒப்பந்த கடடளையின் கீழ் பெறப்படும் கட்டணம் 6966000 17015000 20.568 29.951 31.175 39.5025 41.895
129 20.03.02.13 பரீட்ச்சையும் மற்றயை கட்டணம்களும் 156307000 229423000 240.949 392.156 413.04 287.176086 325.084
130 20.03.02.14 மோட்டார் போக்குவரத்து கட்டளையின் கீழ் பெறப்படும் கட்டணங்களும்அனைய பெறப்பட்டவையும் 6525205000 8123798000 9345.57 8847.545 9171.937 10432.5643 10288.598
131 20.03.02.15 மோட்டார் வாகன பரிமாற்றத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சலுகை அனுமதிப்பத்திர பதிவு கட்டணம் 0 1218.952 692.537 132.559 39.9253 14.41
132 20.03.02.16 விமான வாடகை 202792000 248696000 246.312 193.757 147.18 74.5764 1279.067
133 20.03.02.17 உள்நாட்டு ஆடைகளின் விற்பனை கட்டணம் 91519000 89276000 121.637 167.138 218.284 306.3005 145.948
134 20.03.02.18 விவசாய திணைக்களத்துடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 167656000 195492000 268.07 265.934 290.7 291.0015 3080.056
135 20.03.02.19 தாவரவியல் பூங்காவுடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 407706000 465784000 545.295 744.698 786.096 836.4986 713.347
136 20.03.02.20 கணக்கியலினதும் கணக்காய்வினதும் நியம CESSசேகரிப்பு 0 0 0 0 0 0
137 20.03.02.21 பெற்றோலிய தொழில்துறை அமைச்சுடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 0 21385000 21.147 32.272 120.103 131 123.419
138 20.03.02.99 ஏனையவை 7497293000 2851661000 4710.481 16073.643 6143.395 8642.6288 6688.928
139 20.03.03.00 குற்றமும் தண்டப்பணமும் 2274461000 2735726000 2091.235 4101.979 3471.043 7046.2757 5158.839
140 20.03.03.01 குற்றமும் தண்டப்பணமும் - சுங்கம் 0 1129.217 2134.253 1964.06 5464.283 3379.832
141 20.03.03.02 குற்றமும் தண்டப்பணமும் - ஏனையவை 0 962.018 1967.726 1506.983 1581.9926 1778.997
142 20.03.04.00 அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களின் மோட்டார் வாகன காப்பீடு 0 5737579000 772.049 19.383 55.805 38.8867 6.794
143 20.03.05.00 திறைசேரி உண்டியல் காப்பீடு 0 0 0 7.246 582.2083 1681.414
144 20.03.06.00 ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காத்தல் செயற்பாடுகளின் வருமானம் 0 0 0 3644.516 2518.4346 299.814
145 20.03.99.00 ஏனைய பெறப்பட்டவை 11430262000 4705351000 9342.847 16824.4 12894.829 37456.484 10483.992
146 20.04 சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு 15144742000 14918885000 15213.299 18046.217 22940.414 25214.517 28984.853
147 20.04.01.00 மத்திய அரசாங்கம் 8866646000 9361637000 10049.801 11956.576 15531.147 16531.5217 18958.921
148 20.04.02.00 மாகாண சபை 6278096000 5557248000 5163.498 6089.642 7409.267 8682.9952 10025.932
149 20.05 நடை முறை பரிமாற்றம்கள் 28522621000 13367979000 1935.583 7230.989 2078.732 18260.7869 3141.341
150 20.05.01.00 மத்திய வங்கி இலாபம் 26350000000 11500000000 0 5000 0 15000 0
151 20.05.99.00 தேசிய அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு சபை மற்றும் ஏனைய பரிமாற்றங்கள் 2172621000 1867979000 1935.583 2230.989 2078.732 3260.7869 3141.341
152 20.06 மூலதன வருமானம் 16248810000 32496733000 13058.735 19026.743 61239.126 133807.322 24256.437
153 20.06.01.00 விலக்குதல் வருமானம் 0 0 0 44676.985 107882.895 3111
154 20.06.02.00 மூலதன சொத்து விற்பனை 280283000 17604344000 97.93 407.249 144.077 340.785 2874.088
155 20.06.03.00 உள்நாட்டு மூலதன பரிமாற்றம் 0 0 0 0 0 0
156 20.06.04.00 கடன் மீளப்பெறல் 15968527 14892389000 12960.806 18619.493 16418.064 25583.642 18271.349
157 இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை 6298447000 5490914000 5034.601 5301.446 4839.923 5179.101 5987.849
158 தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி 768935000 491383000 394.457 436.945 433.671 604.302 1420.058
159 இலங்கை அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனம் 1981471000 1930330000 1987.014 2197.915 2549.477 2635.022 2574.015
160 தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபை 200000000 1030000000 0 0 0 0 0
161 ஏனையவை 6719673000 5949362000 5544.734 10683.187 8594.994 17165.218 8289.427
162 0 0 0 0 0 0
163 GRANTS மானியங்கள் 0 0 0 0 0 0
164 30.01.01.00 வெளிநாட்டு மானியங்கள் 15858996000 9415027000 6013.857 7495.973 8031.088 12485.52 7909.404
165 கூட்டு தொகை (வரி வருமானம் +வரி அல்லாத வருமானம் +மானியங்கள்) 1180606759000 1169543199000 1413317.995 1725277.876 1914287.551 2081388.329 1939362.21
166 40.00 40.01.00.00 அரசாங்கத்தினால் பரிமாற்றப்பட்ட மாகாண சபைக்குரிய வருமானங்கள் 25742203000 30360948000 37968.636 39297.906 47854.002 46708.636 47551.626
167 40.01.01.00 தேசிய கட்டிட வரி 17419233000 21500809000 21969.556 28712.069 34517.599 35678.692 35336.215
168 40.01.01.01 உள்நாடு 11711167000 14247011000 14022.161 19514.448 24857.823 25596.217 26222.796
169 40.01.01.02 வெளி நாடு 5708066000 7253798000 7947.395 9197.621 9659.776 10082.475 9113.419
170 40.01.02.00 முத்திரை கட்டணம் 6785143000 7667079000 13015.48 8462.721 11377.134 8664.643 10599.393
171 40.01.03.00 மோட்டார் வாகன பதிவுக் கட்டணம் 1537828000 1693060000 2983.6 2123.117 1959.269 2365.301 1616.018
172 40.02.00.00 பகிர்ந்தளித்த வருமானம் 24955008000 28245725000 34484.077 41029.274 43845.418 46354.372 44235.177
173 40.02.01.00 மதுபான உரிமகட்டணம் 834711000 916269000 1819.857 2028.394 1720.299 1800.07 1763.718
174 40.02.02.00 மோட்டார் வாகன உரிம கட்டணங்கள் 6588016000 7456354000 8711.865 8959.945 9848.983 10554.288 10770.512
175 40.02.03.00 ஏனைய உரிம கட்டணங்கள் 3072000 6254000 6.921 8.25 2.216 3.671 4.348
176 40.02.04.00 முத்திரை தீர்வை 10950711000 14158989000 17853.832 224170.34 23685.207 25208.838 21793.944
177 40.02.05.00 நீதிமன்ற தண்டம் 1886728000 1832135000 1777.33 2216.377 2777.799 2944.709 3513.388
178 40.02.06.00 வாடகை 286396000 364012000 373.4 449.952 530.551 651.688 694.444
179 40.02.07.00 வட்டி 1899857000 1195991000 1179.176 1554.653 2136.191 2021.131 1570.727
180 40.02.08.00 ஏனையவை 2505516000 2315721000 2761.696 3394.668 3144.171 3169.977 4124.097
181 கூட்டு தொகை 50697211000 59106673000 72452.713 80327.18 91699.42 93063.008 91786.803
182 மொத்த கூட்டு தொகை (வரி வருமானம் +வரி அல்லாத வருமானம் +மானியங்கள்+ மாகாண சபை வருமானங்கள் ) 1485770.708 1805605.056 2005986.971 2174451.337 2031149.013
183
184 அரச வருமானம் - உண்மையானது
185 இலங்கை ரூபாய்கள் மில்லியனில்
186 மூலம் : அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் ,நிதி அமைச்சு
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
ஆக பதிவிறக்கம்
அரசாங்கத்தின் வருடாந்த வருமானம் முக்கியமாக வரி வருமானம், வரி அல்லாத வருமானம், கொடைகள் மற்றும் மாகாண சபை வருமானங்கள் போன்ற தரவுகளை ரூபா மில்லியன்களில் வழங்குகிறது. மூலம்: ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகள், நிதி அமைச்சு