ஜெனரல்
-
data-chart
அரசிறை தொழிற்பாடுகளின் பொருளாதார வகைப்பாடு (மாதாந்த அடிப்படையில்)
Month Revenue and Grants (LKR Millions) Expenditure and Net Lending (LKR Millions) Overall Budget Balance (LKR Million)
0 Jan-16 110,431 172,316 (61,885)
1 Feb-16 121,960 129,881 (7,921)
2 Mar-16 134,514 170,982 (36,469)
3 Apr-16 124,615 155,759 (31,143)
4 May-16 138,414 173,932 (35,518)
5 Jun-16 135,388 166,815 (31,427)
6 Jul-16 123,483 223,639 (100,156)
7 Aug-16 152,088 188,269 (36,181)
8 Sep-16 171,480 183,369 (11,889)
9 Oct-16 148,234 144,665 3,569
10 Nov-16 157,060 205,541 (48,481)
11 Dec-16 207,609 450,434 (242,824)
12 Jan-17 161,111 233,347 (72,236)
13 Feb-17 135,504 153,503 (17,999)
14 Mar-17 160,813 196,406 (35,593)
15 Apr-17 144,401 160,489 (16,089)
16 May-17 155,336 185,462 (30,125)
17 Jun-17 135,321 208,031 (72,711)
18 Jul-17 142,566 294,346 (151,780)
19 Aug-17 162,992 199,961 (36,969)
20 Sep-17 154,966 186,952 (31,986)
21 Oct-17 145,780 172,424 (26,644)
22 Nov-17 189,678 224,509 (34,831)
23 Dec-17 225,819 387,674 (161,855)
24 Jan-18 167,729 317,814 (150,084)
25 Feb-18 162,743 283,610 (120,868)
26 Mar-18 162,194 289,048 (126,854)
27 Apr-18 154,231 272,085 (117854)
28 May-18 161,177 215,623 (54,446)
29 Jun-18 146,238 218,513 (72,274)
30 Jul-18 163,884 278,339 (114,455)
31 Aug-18 174,614 226,135 (51,521)
32 Sep-18 179,110 227,571 (48,461)
33 Oct-18 175,716 215,913 (40,197)
34 Nov-18 182,811 268,138 (5,875)
35 Dec-18 158,059 287,278 (208,672)
36 Jan-19 153,040 233,413 (80,374)
37 Feb-19 157,145 208,033 (50,888)
38 Mar-19 144,366 248,303 103,937
39 Apr-19 156,515 274,606 (118,091)
40 May-19 177,902 256,912 (79,010)
41 Jun-19 119,936 207,388 (87,453)
42 Jul-19 147,141 305,186 (158,045)
43 Aug-19 178,790 216,339 (37,549)
44 Sep-19 213,309 273,634 (60,325)
45 Oct-19 166,756 244,516 (78)
46 Nov-19 176,719 235,786 (59,067)
47 Dec-19 147,745 251,729 (103,983)
48 Jan-20 138,597 237,380 (98,783)
49 Feb-20 180,993 221,032 (40,038)
50 Mar-20 87,643 284,580 (196,938)
51 Apr-20 71,462 187,879 (116,416)
52 May-20 106,568 264,537 (157,969)
53 Jun-20 80,232 205,746 (125,515)
54 Jul-20 99,898 236,793 (136,895)
55 Aug-20 143,483 245,759 (102,276)
56 Sep-20 122,801 301,730 (178,930)
57 Oct-20 104,814 268,289 (163,475)
58 Nov-20 125,609 384,767 (259,159)
59 Dec-20 111,208 202,504 (91,296)
60 Jan-21 96,189 248,184 (151,995)
61
62 Economic Classification of Government Fiscal Operations (Monthly)
63 Source: Monthly Bulletin, Central Bank of Sri Lanka
ஆக பதிவிறக்கம்
2016 ஜனவரி முதல் அரசாங்க வருமானம் மற்றும் மானியங்கள், செலவினங்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வரவு செலவுத் திட்ட மீதி என்பவற்றின் அண்மைய மாதாந்த பாகுபாடுகளை ரூபா மில்லியனில் வழங்குகிறது.