රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Summary: Budget 2024

The 2024 budget expects budget deficit for the year 2024 to increase by 19%.

2023-11-13
1 අදහස්
Could you please email the summary
Hiran Amarasinghe
15 Nov 2023
ඔබේ අදහස් දක්වන්න