රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
2024 අයවැය සාරාංශය

2024 වර්ෂය සඳහා අයවැය හිඟය 19% කින් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි.

2023-11-13
3 අදහස්
Could you please email the summary
Hiran Amarasinghe
15 Nov 2023
Please send me summery budget of 2024 in sri lanka
Kelum
02 Dec 2023
to make it usefull and supportive to prepare a "Corporate Plan for 2024"
Zacky
02 Jan 2024
ඔබේ අදහස් දක්වන්න