ஜெனரல்
-
data-chart
2024 வரவு செலவுத் திட்டத்தின் சுருக்கம்

2024 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத்திட்டப் பற்றாக்குறை 19% ஆல் அதிகரிக்கும் என 2024 வரவு செலவுத்திட்டம் எதிர்பார்க்கிறது

2023-11-13
3 கருத்துக்கள்
Could you please email the summary
Hiran Amarasinghe
15 Nov 2023
Please send me summery budget of 2024 in sri lanka
Kelum
02 Dec 2023
to make it usefull and supportive to prepare a "Corporate Plan for 2024"
Zacky
02 Jan 2024
கருத்தொன்றை பதியவும்