රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
2023 අයවැය තුළවූ ආංශීක ප්‍රතිපාදන

2023 අයවැයෙන් ආරක්ෂක වියදම් වල සිට ජලය සහ සනීපාරක්ෂාව දක්වා, සියලු අංශ වෙනුවෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන

2022-11-15
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න