රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
National Budget Process in 60 Seconds!

The video below describes the National Budget process from planning to oversight. There are 4 steps to the whole process and is carried out between January and December.

2023-11-14
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න