රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Financing of the Budget Deficit, 2010 to 2022

The following infographic depicts the financing of the budget deficit from 2010 to 2022 estimates as presented in the 2022 budget.

2021-11-23
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න