රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Expenditure Proposals from the 2023 Budget

The following infographics present some of the key expenditure proposals presented in the 2023 Budget.

2022-11-18
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න