රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Expected GDP Outcomes - Budget 2023

Sri Lanka Budget 2023 expects a 27% year over year increase in nominal GDP, with an increase of LKR 6,519 Bn. from the revised 2022 estimates.

2022-11-15
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න