රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
අපේක්ෂිත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය- අයවැය 2023

ශ්‍රී ලංකා අයවැය 2023 වර්ෂයට සාපේක්ෂව නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 27% ක වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන අතර එය රුපියල් බිලියන 6,519 ක වැඩිවීමකි. සංශෝධිත 2022 ඇස්තමේන්තු වලින්.

2022-11-15
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න