ஜெனரல்
-
data-chart
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் உறுப்புரை IV அறிக்கை – முக்கிய பிரச்சினைகளும் பரிந்துரைகளும்

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஒப்பந்தத்தின் உறுப்புரை IVன் கீழ் சர்வதேச நாணய நிதியம் அதன் உறுப்பு நாடுகளுடன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருதரப்பு கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுக்கிறது. 2021ல் நாணய நிதியம் இலங்கை அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுத்ததுடன் பெப்ரவரி 10, 2022ல் அறிக்கையை நிறைவு செய்தது.

அறிக்கையின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள் 5 வெவ்வேறு உட்பிரிவுகளின் கீழ் சுருக்கமாகத் தரப்படுகிறது.

 

2022-04-08
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்