ஜெனரல்
-
data-chart
வலு மற்றும் நீர் வழங்கல்
வலு மற்றும் நீர்ப்பாசனத்திற்கான அரசாங்க நிதியிடல் தொடர்பான சமீபத்திய போக்குகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள்.
பி.எஃப். வயரில் இணைப்பிலிருந்து