ஜெனரல்
-
data-chart
இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஆண்டறிக்கை 2019
நிறுவனத்தின் நிதியியல் செயலாற்றம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகள் பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணம் ஆண்டுக்கான நிதியியல் அறிக்கைகள், அறிக்கைகளுக்கான குறிப்புகள் மற்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அறிக்கை என்பவற்றை முன்வைக்கிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்