ஜெனரல்
-
data-chart
மக்கள் வங்கி ஆண்டறிக்கை 2021
நிறுவனத்தின் நிதியியல் செயலாற்றம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகள் பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணம் ஆண்டுக்கான நிதியியல் அறிக்கைகள், அறிக்கைகளுக்கான குறிப்புகள் மற்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அறிக்கை என்பவற்றை முன்வைக்கிறது. மேலும், இணக்க அறிக்கைகள், 10 ஆண்டு புள்ளிவிவர சுருக்கம் (சில பதிப்புகளில்) மற்றும் ஏனைய துணைத் தகவல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்