ஜெனரல்
-
data-chart
உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் பொதுத் திறைசேரி 2021
தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆண்டில் திணைக்களத்தின் செயலாற்றம் பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணமானது குறித்த ஆண்டில் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் செயலாற்றத்தை கோடிட்டுக்காட்டுகிறது. மேலும், இது கணக்காய்வு, புதிய கொள்கை செயற்பாடு, சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் வருமான செயல்பாடுகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்
ஆக பதிவிறக்கம்
உங்களுக்கு விருப்பமான கட்டுரைகள்