රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව කාර්යසාධන වාර්තාව 2021
යම් වර්ෂයක් සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සමාලෝචනයකි. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එම වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ කාර්ය සාධනය මෙමඟින් දැක්වේ. මීට අමතරව, විගණනය, නව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීම, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙන්ම ආදායම් මෙහෙයුම් පිළිබඳ අවබෝධයක්ද එමඟින් ලබා දේ.
පිටුවෙහි PDF දර්ශනය
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
ඔබේ වැඩිදුර කියවීම සඳහා ලිපි