ஜெனரல்
-
data-chart
அபிவிருத்தி நிதித் திணைக்களம செயற்பாட்டுத் திட்டம
ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள திட்டங்கள் / செயற்பாடுகள் பற்றிய விரிவான வெளிப்பாடு மற்றும் மீளாய்வாகும். திணைக்களத்தின் செயற்பாட்டுத் திட்டமானது அதன் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயலற்பாடுகளை அவற்றின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெளியீடுகள் மற்றும் குறிகாட்டிகள் மற்றும் அந்தந்த ஆண்டிற்கான முக்கிய செயல்பாடுகளுடன் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்
ஆக பதிவிறக்கம்
உங்களுக்கு விருப்பமான கட்டுரைகள்