රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2018
අදාළ වර්ෂය තුළ ඉටු කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති / ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දළ සටහනක් සහ සමාලෝචනයකි. දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මඟින් එහි ව්‍යාපෘති හා ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් දක්වා ඇති අතර එම වසර සඳහා එම ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල, දර්ශක සහ ප්‍රධාන කාර්යයන්ද දක්වා ඇත.
පිටුවෙහි PDF දර්ශනය
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
ඔබේ වැඩිදුර කියවීම සඳහා ලිපි