රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Senior citizens’ bank interest income below Rs.100,000 exempt from WHT

 

 

 

Daily Mirror
2023-01-11