රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ආංශික ප්‍රතිපාදන: අයවැය 2024

2024 අයවැය තුළවූ ආංශික ප්‍රතිපාදන.

Allocations above only include Central Government allocations. 

Provincial allocations are not included as the data is not public. 

2023-11-13
1 අදහස්
Sectoral allocation for Education is misleading. It should include the segment given to provnicial Councils. Then total is 400b+
Sujata Gamage
14 Nov 2023
ඔබේ අදහස් දක්වන්න