රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ඔසඑකැථ අධ්‍යාපන අශයට අදාළව රජය විසින් සිය අයවැය බැඳීම් ඉටු කර තිබේදරෑ

ෘැිජරසචඑසදබථ අධ්‍යාපන අංශයේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති 1500 ක් පමණ අරමුදල් නොමැති වීම හේතුවෙන් අතරමග නවතා දමා තිබුණු බව ජූලි මාසයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන ලදිග අධ්‍යාපන අංශයේ වියදම් ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රතිඥාවලින් බැහැරව කටයුතු කිරීම පසුගිය කාලයේ ආණ්ඩු කිහිපයකටම අදාළව බලපැවැත්වුණු ගැටළුවකිග ​

2020-08-14
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න