රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2023
අදාළ වර්ෂය තුළ ඉටු කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති / ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දළ සටහනක් සහ සමාලෝචනයකි. දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මඟින් එහි ව්‍යාපෘති හා ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් දක්වා ඇති අතර එම වසර සඳහා එම ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල, දර්ශක සහ ප්‍රධාන කාර්යයන්ද දක්වා ඇත.
පිටුවෙහි PDF දර්ශනය
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ