රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
කොම්ප්ට්‍රොලර් ජනරාල් කාර්යාලය ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2023
අදාළ වර්ෂය තුළ ඉටු කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති / ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දළ සටහනක් සහ සමාලෝචනයකි. දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මඟින් එහි ව්‍යාපෘති හා ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්, ඉන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන සහ ප්‍රතිඵලද සමඟින් දක්වා ඇත. අක්මුදල් අවශ්‍යතා සැලැස්ම, වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන හා මූල්‍ය වගකීම්ද මෙම ලේඛනය මඟින් ලබා දේ.
පිටුවෙහි PDF දර්ශනය
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ