ஜெனரல்
-
data-chart
2022 ஆம் ஆண்டில் வட்டிக் கொடுப்பனவுகள் மிக அதிக சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளன!

மத்திய வங்கியின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை வட்டி கொடுப்பனவுகள் அவற்றின் மிக உயர்ந்த மட்டத்தை எட்டியுள்ளன என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. வட்டி கொடுப்பனவுகளின் இந்த அதிகரிப்பு அரசாங்கத்தின் கணிசமான கடன் சுமையைக் குறித்துக்காட்டுகிறது. 2015 ஆம் ஆண்டில் 35% ஆக இருந்த மொத்த அரசாங்க வருமானத்திற்கான வட்டி வீதம் 2022 ஆம் ஆண்டில் குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் 78% ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

குறிப்பாக, 2019 மற்றும் 2020 க்கு இடையில் வட்டி கொடுப்பனவுகளில் கணிசமான அதிகரிப்பு காணப்பட்டது, கொடுப்பனவுகள் 47% முதல் 71% வரை உயர்ந்தன, முக்கியமாக 2019 இன் பிற்பகுதியிலும் 2020 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியிலும் வரிக் குறைப்புகளின் விளைவாக அரசாங்க வருமானத்தில் கணிசமான சரிவு ஏற்பட்டது. வட்டி கொடுப்பனவுகளின் இந்த அதிகரிப்பு அரசாங்கத்தின் கணிசமான கடன் சுமையைக் குறித்துக்காட்டுகிறது 

 

உங்கள் கருத்துகள் அல்லது கேள்விகளை கீழே பதிவு செய்யுங்கள். 

எங்கள் மாதாந்த செய்திமடலைப் பெற விரும்பினால், உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி உட்பட 'RQNL' என்று ஒரு கருத்தை பதிவிடவும்.

2023-07-24
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்