ஜெனரல்
-
data-chart
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் ஆண்டு அறிக்கை 2020
நிறுவனத்தின் நிதியியல் செயலாற்றம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகள் பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணம் ஆண்டுக்கான நிதியியல் அறிக்கைகள், அறிக்கைகளுக்கான குறிப்புகள் மற்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அறிக்கை என்பவற்றை முன்வைக்கிறது. மேலும், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க காலப்பகுதிக்கான முக்கிய புள்ளிவிவரங்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்