ஜெனரல்
-
data-chart
தேசிய திட்டமிடல் துறை பொதுத் திறைசேரி 2022
தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆண்டில் திணைக்களத்தின் செயலாற்றம் பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணமானது குறித்த ஆண்டில் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் செயலாற்றம் மற்றும் அதன் எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து பிரிவுகளையும் கோடிட்டுக்காட்டுகிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்
ஆக பதிவிறக்கம்
உங்களுக்கு விருப்பமான கட்டுரைகள்