රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ශ්‍රී ලංකාවේ ණය පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය: ​ ශ්‍රී ලංකාවේ ණයෙහි හිමිකරුවන් කවුද?

පහත ප්‍රස්ථාරයෙන් 2022 සැප්තැම්බර් අග වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ණය හිමිකම නිරූපණය කෙරේ.

 

 

 

 

 

 

2023-02-17
3 අදහස්
So who owns the green slot?
Sharmila Wijesuriya
19 Feb 2023
Thank you for your question! This refers to Asian Development Bank.
Public Finance
22 Feb 2023
Hi - Internal Sovereign Bond is $12,550 mn. Does in includes bonds in Rupees? Regards
Ranjith De Silva
05 Mar 2023
ඔබේ අදහස් දක්වන්න