රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Fiscal Targets: Budget 2024

Projections in the budget expect revenue to be 13.1% of GDP in 2024.

2023-11-13
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න