රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
රටවල් 148ක් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව 2023 දී අඩුම ආර්ථික වර්ධනයක් ලබාගනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.

ලෝක බැංකු ගෝලීය ආර්ථික අපේක්ෂා වාර්තාවට අනුව (ජනවාරි 2023 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී),ශ්‍රී ලංකාව අනෙකුත් ජාතීන් 148 අතර අඩුම ආර්ථික වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරයි.
2023 සඳහා අපේක්ෂිත ආර්ථික වර්ධනය පහත තොරතුරු විස්තර කරයි:

2023-01-20
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න