රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ව්‍යාපෘති මහා පරිමාණයේ, තොරතුරු අනාවරණය කුඩා පරිමාණයේ

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ අංක 9 වෙනි කොටසට අනුව, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට අදාළ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කිරීමට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා බැඳී සිටී. අරමුදල් සැපයෙන්නේ විදේශීයව නම් හා වටිනාකම ඩොලර් 100,000 ඉක්මවා යන්නේ නම් සහ අරමුදල් සැපයෙන්නේ දේශීයව නම් හා වටිනාකම රුපියල් 500,000 ඉක්මවා යන්නේ නම්, ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට අවම වශයෙන් මාස තුනකට පෙර ප්‍රගාමීව ව්‍යාපෘතිය හා බැඳුණු තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය. ව්‍යාපෘතියේ විස්තර, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පදනම සහ ප්‍රතිලාභීන්, අයවැය සහ මුල්‍ය විස්තර, අනුමැතිය සහ අවසර ලබාගැනීම් ගැන විස්තර සහ ප්‍රසම්පාදන හා කොන්ත්‍රාත්තු යන පුළුල් කාණ්ඩ 05කට මෙම තොරතුරු යටත්ය.

මාර්ගගතව තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කිරීම පිළිබඳව කළ එම පර්යේෂණයට අනුව 2022 වසරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති ව්‍යාපෘති 60ක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතු තොරතුරුවලින් 82%ක්ම ප්‍රසිද්ධ කර නොතිබිණි. 2023 වසරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති ව්‍යාපෘති 60කට අදාළ තොරතුරුවලින් 75%ක්ම ප්‍රසිද්ධ කර නැත.

පර්යේෂණයෙන් අනාවරණයව ඇති තවත් වැදගත් කාරණයක් වන්නේ තොරතුරුවල භාෂා විෂමතාවයයි. සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවලට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදිය යුතු බව තොරතුරු දැනගැනීමේ පණතෙන් නියම කර ඇතත් වැඩිමතනත් තොරතුරු ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ය. 2022 වසරේ ආවරණය කෙරුණු ව්‍යාපෘතිවල තොරතුරුවලින් 18%ක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රසිද්ධ කර ඇතත්, සිංහල භාෂාවෙන් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත්තේ 5%ක ප්‍රමාණයක් පමණි. දෙමළ බසින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත්තේ 4%ක ප්‍රමාණයකි.

2023-09-04
1 අදහස්
Scale Infrastructure Small Scale Disclosure
Sistem Informasi
24 Nov 2023
ඔබේ අදහස් දක්වන්න