රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහස්ථ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සුවිශේෂීත්වය

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය (DDR) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවේශය එහි ක්‍රමවේදය තුළ කැපී පෙනේ. සැලකිය යුතු ලෙස, විශ්‍රාම අරමුදල් සහ මහ බැංකව සතුු හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මත කේන්ද්‍රගත වී ඇත. 1998 සිට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් 14ක් විස්තර කරන ලද “ස්වෛරී දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගැටළු” නම් වූ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩල වාර්තාවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කළ ප්‍රවේශයක්  වෙන කිසිදු රටක් අනුගමනය කර නැති.  

 

පහත වගුව සහ වෙන් සටහන මෙය පැහැදිලි කරයි. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් 14ම බැංකු අංශයේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සිදුකර ඇති අතර, 64%ක් පුද්ගලික වත්කම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කළද, කිසිවකුත් ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදල් පමණක් ඉලක්ක කළේ නැත. ග්‍රෙනාඩා සහ ඝානාව පමණක් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් සඳහා පොදු විශ්‍රාම අරමුදල් ඇතුළත් කළ නමුත් මෙම අරමුදල් වෙනත් ඉලක්ක කිහිපයක් අතර විය. 

රට කාලරේඛාව  

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ඉලක්ක කරගත් පාර්ශව  

ග්‍රේනාඩා 

(2013-2015)  - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

  • බැංකු අංශය 

  • පුද්ගලික ණය හිමියන් 

  • මහජන විශ්‍රාම අරමුදල** 

  

ඝානාව 

(2022- වර්තමානය)  - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

 

ග්‍රීසිය 

(2011- 2012) - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

  • බැංකු අංශය 

  • පුද්ගලික ණය හිමියන් 

  

බාබඩෝස් 

(2018 -2019)  - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

ජැමෙයිකාව 

(2010) - දේ. ණ. ප්‍ර. 

රුසියාව 

(1998–2000) - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

යුක්රේනය 

(1998–2000) - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

උරුගුවේ 

(2003) - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

ආර්ජන්ටිනාව 

(2018-2023) - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

නිකරගුවාව 

(2008) - දේ. ණ. ප්‍ර.  

  • බැංකු අංශය 

  

ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් 

(2011–2012) - දේ. ණ. ප්‍ර. +වි. ණ. ප්‍ර. 

සයිප්‍රසය 

(2013) - දේ. ණ. ප්‍ර. 

කැමරූන් 

(2004 – 2005) - දේ. ණ. ප්‍ර. 

පැරගුවේ 

(2002 – 2003) - දේ. ණ. ප්‍ර. 

අනෙක් අතට, ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් බලපෑමට ලක් නොවන පුද්ගලික බැඳුම්කර හිමියන්, බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිව්‍යුහගත උපායමාර්ගයෙන් ඉවත් කර ඇත. මෙම ප්‍රවේශය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර (ISB) වෙතින් වෙනස් වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් එහි විෂය පථය තුළ බැංකු සහ පුද්ගලික හිමිකරුවන් ඇතුළත් වේ.  

මූලාශ්‍රය: IMF කාර්ය මණ්ඩල වාර්තාව - ස්වෛරී දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගැටළු | ලබා ගත හැක්කේ:  Issues in Restructuring of Sovereign Domestic Debt (imf.org) 

*සටහන: IMF කාර්ය මණ්ඩල වාර්තාව කැමරූන් සහ පැරගුවේ සඳහා DDR පිළිබඳ තොරතුරු සපයා නැති නිසා, publicfinance.lk ඉහත සඳහන් රටවල් සඳහා DDR හි පරාමිතීන් තක්සේරු කිරීමට පවතින ප්‍රවෘත්ති මූලාශ්‍ර මත විශ්වාසය තැබීය. 

**සටහන: Ghana සඳහා දත්ත ඝානාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිල ලේඛනවලින් ලබාගෙන ඇත. While the April 2023 investor presentation excluded pension funds, the Ministry's press release on 31st July 2023 confirmed their inclusion in the debt restructuring framework. 

 

2023-08-08
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න