රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
De-mystifying The Increase in Sri Lanka’s Debt

During 2015-2019 Sri Lanka's debt stock rose by 42.8%, out of which 89.8% was to pay back interest on the accumulated outstanding loans as of the end of 2014.

For a detailed analysis on this view Verite's insight published on Daily Mirror. 

2021-12-28
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න