රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ලංකා බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව 2021
ආයතනයේ මූල්‍යමය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සමාලෝචනයකි. එම වසර සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ඊට අදාළ සටහන් සහ විගණකාධිපතිගේ වාර්තාව මෙම ලේඛනය තුළින් ඉදිරිපත් කෙරේ. අනුකූලතා වාර්තා, වසර 10ක සංඛ්‍යාලේඛනාත්මක සාරාංශයක් මෙන්ම අනෙකුත් පරිපූරක තොරතුරුද එමඟින් ඉදිරිපත් කෙරේ.
පිටුවෙහි PDF දර්ශනය