රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2022
අදාළ වර්ෂය තුළ ඉටු කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති / ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දළ සටහනක් සහ සමාලෝචනයකි. දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මඟින් එහි ව්‍යාපෘති හා ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්, ඉන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානද සමඟින් දක්වා ඇත. පරිපාලන සහ මූල්‍ය අංශවලට එක් එක් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ වන කාලරාමු මෙන්ම සවිස්තරාත්මක අයවැය ඇස්තමේන්තු සැලැසුම්ද මෙම ලේඛනයට ඇතුළත්ය.
පිටුවෙහි PDF දර්ශනය
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ