රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Budgte 2022 : Changes in Ministerial allocations

This infographic captures the change in allocated expenditure for Ministries. This is a comparison between allocation for the year 2021 and 2022

2021-11-24
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න