ශ්‍රී ලංකාවේ ණය කළමනාකරණයට නිවැරදි වාර්තාකරණයේ වැදගත්කම-චීන ණය පිළිබඳ සිද්ධි අධ්‍යයනයක්